مدغشقر

العنوان

Centre malgache de l’ITI
Association des artistes de théâtre malagasy AATM / Malagasy Artists Theatre Associatioon MATA
Lot S.I.A.E. 17 Bis – Ambondrona 101 Antananarivo
Madagascar

الهاتف
+261 20 34 04 293 96
+261 20 32 04 023 60
+261 20 33 02 866 69

البريد الإلكتروني
fmtm1(at)yahoo.fr
mbatoravaloson(at)hotmail.com

مجلس الإدارة

الرئيس
Andriambatosoa Rajohnson RAVALOSON

نائب الرئيس
Joro RIVOMENDRIKA
Haja RAVALOSON

الأمين العام
Liliane RAZAONIRINA

عضو مجلس الإدارة
Mana RABARY NJAKA
Noely RANDRIANTSITOHAINA
John RAKOTONDRAVONY
Elina Julienne RASAMOELINA