70th Anniversary Celebration in Haikou, Hainan


Farewellparty Party - Monday 26 November 2018